5480_edited

เครื่องทอผ้ายืด / เครื่องทอกลม (circular knitting machine) คืออะไร

การทอผ้ายืด (knitted fabrics) เป็นผ้าที่เกิดจากการถักในรูปแบบเป็นห่วงคล้องคล้ายลูกโซ่ เช่น ผ้าที่ได้มาจากการถักKnitting หรือCrochet เป็นการทอผ้า โดยใช้เครื่องทอกลม (circular knitting machine)

เครื่องทอกลม (circular knitting machine) หรือเรียกว่า เครื่องทอผ้ายืด หรือ เครื่องถักผ้ายืด หรือ เครื่องทอนิตติ้งกลม คือ ขบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นกระบวนการทอเส้นด้าย (Yarn) เป็นผ้าผืน มีการเอากระสวยเส้นด้ายจำนวนมากมาวางรอบๆเครื่อง เช่น 100 ลูก หรือ 120 ลูก โดยเส้นด้ายจำนวนมากจากหลาย ๆ กระสวย จะถูกดึงเข้าเครื่องถักขึ้นไปยังเข็มทอ feeder และถูกทอเป็นผืนผ้า โดยหลักการถักเป็นวงกลมตามรอบการหมุนของเครื่องจักร

PNT Knitting CO.,LTD เลือกใช้เครื่องทอผ้ายืดที่ทันสมัย เช่น Single Jersey, Interlock, Rib, French terry, ขนหนู 2 หน้า, Mini Jacquard, Body size ฯลฯ เพื่อความสามารถในการรับจ้างทอผ้ายืด (knitted fabrics) ที่หลากหลาย